Regulamin Programu SUPER FIRMA oraz procesu certyfikacyjnego

REGULAMIN

Program SUPER FIRMA

Certyfikat SUPER FIRMA Godna Polecenia

 

 

§1

Informacje ogólne

 

 1. CEL PROGRAMU „SUPER FIRMA Godna Polecenia”

  1. Celem Programu jest promocja pozytywnego wizerunku przedsiębiorców, którzy w sposób rzetelny, solidny, profesjonalny oraz zgodny z ogólnie przyjętymi dobrymi zasadami prowadzą działalność gospodarczą. Program promuje, reklamuje oraz rekomenduje współpracę z firmami, które posiadają wysokie standardy zarządzania i prowadzenia biznesu. Realizacja tych celów odbywa się poprzez przyznanie Certyfikatu „SUPER FIRMA Godna Polecenia” oraz uczestnictwo w Programie SUPER FIRMA.

  2. Kolejnymi etapami są stosowane przez Organizatora zabiegi tj. reklama firmy za pośrednictwem różnych narzędzi internetowych w tym portali społecznościowych i katalogu firm wpisanych do Programu SUPER FIRMA.

 2. Znaczenie użytych sformułowań w regulaminie:

  1. Certyfikat SUPER FIRMA Godna Polecenia - nadawany przez firmę audytującą i certyfikującą One Man Business Solutions, zwany dalej Certyfikatem – dokument potwierdzający dobre opinie wśród współpracujących z danym podmiotem klientów i kontrahentów oraz brak zadłużeń w sprawdzonych przez Organizatora bazach i giełdach wierzytelności;

  2. Wnioskodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe, komandytowo-akcyjne i akcyjne zarejestrowane TYLKO I WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RP, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Programie SUPER FIRMA oraz procesie certyfikacyjnym;

  3. Organizator – organizatorem Programu SUPER FIRMA jest firma One Man Business Solutions z siedzibą w Warszawie;

  4. Komisja, komisja certyfikacyjna – komisja zatwierdzająca udział Wnioskodawcy w Programie SUPER FIRMA oraz przyznająca Certyfikat SUPER FIRMA Godna Polecenia. W skład komisji certyfikacyjnej wchodzą osoby z wieloletnim stażem i doświadczeniem w dziedzinach: analityki, bankowości, prawa, marketingu oraz rozwoju przedsiębiorstw;

  5. Certyfikacja, proces certyfikacyjny – opracowany przez Organizatora, składający się z wielu etapów proces weryfikujący uczciwość, sumienność, rzetelność oraz wiarygodność Wnioskodawcy wobec swoich klientów, kontrahentów oraz organów Państwowych;

  6. Uczestnik – Wnioskodawca, który złożył aplikację do Programu SUPER FIRMA i przeszedł proces certyfikacyjny;

  7. Kontrahent – kooperant, dostawca, odbiorca, klient Wnioskodawcy/Uczestnika.

 3. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie SUPER FIRMA oraz zasady przyznawania Certyfikatu SUPER FIRMA Godna Polecenia przez Organizatora w formie papierowej i elektronicznej oraz zasady rekomendacji i umieszczenia przedsiębiorstwa w katalogu firm o nienagannej opinii.

 

 

§2

Warunki uczestnictwa w Programie

 

 1. W celu przystąpienia do Programu i Certyfikacji Wnioskodawca zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego regulaminu, który każdorazowo zostanie dołączony do umowy.

 2. Wnioskodawca ubiegający się o przystąpienie do procesu certyfikacyjnego musi spełnić następujące warunki:

  1. Prowadzić nieprzerwanie działalność od minimum 12 miesięcy,

  2. Musi posiadać nienaganną opinię wśród kontrahentów i konsumentów,

  3. Wnieść opłaty, o których mowa w §4 pkt.1,

  4. Podpisać umowę dostarczoną przez firmę kurierską,

  5. Zaakceptować niniejszy regulamin,

  6. Nie posiadać wpisów w bazach dłużników oraz na giełdach wierzytelności.

 3. Uczestnikiem Programu może zostać Wnioskodawca, który:

  1. Złożył odpowiedni wniosek aplikacyjny,

  2. Podpisał umowę na udział w Programie oraz zaakceptowała niniejszy regulamin,

  3. Nie zalega z opłatami w stosunku do Organizatora Programu,

  4. Wyraził zgodę na udostępnienie danych firmy na reklamowanie jej zgodnie z zasadami funkcjonowania Programu,

  5. Przeszedł proces certyfikacji.

 

 

§3

Okres trwania uczestnictwa

 

 1. Certyfikat jest nadawany na okres 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Wnioskodawcy przez Komisję certyfikacyjną.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedstawienia szerszej oferty handlowej w trakcie trwania Programu.

 3. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika z Programu bez podania przyczyny, w tym rozwiązania Umowy, szczególnie w sytuacji, Uczestnik zaprzestanie spełniać kryteria kwalifikujące do Programu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania Uczestnikowi możliwości posługiwania się Certyfikatem w przypadku, gdy Uczestnik zaprzestanie spełniać kryteria przyznawania Certyfikatu.

 5. W przypadku upłynięcia terminu ważności i nieprzedłużenia Certyfikatu, uczestnik zostaje wykreślony z katalogu firm Programu SUPER FIRMA, tym samym uczestnik traci prawo do posługiwania się certyfikatem papierowym, elektronicznym oraz logo programu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu, Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia na Uczestnika kary w wysokości 1000 PLN za każde naruszenie. Uczestnik traci także możliwość korzystania z dodatkowych usług, które zapewnia Organizator.

 6. Uczestnik ma prawo do przedłużenia okresu ważności Certyfikatu nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed końcem daty ważności wydanego już Certyfikatu. Każde kolejne przedłużenie okresu ważności Certyfikatu i/lub Uczestnictwa w Programie wiąże się z ponownym procesem certyfikacyjnym.

 

 

§4

Opłaty związanie z uczestnictwem

 

 1. Opłata za proces certyfikacyjny wynosi 799 PLN + VAT. Opłata rejestrowa przed pierwszym procesem certyfikacyjnym wynosi 200 PLN + VAT. Opłata rejestrowa jest pobierana także w przypadku ponownego wnioskowania o certyfikat, w sytuacji, gdy doszło do przerwania ciągłości uczestnictwa w programie.

 2. Wydanie Certyfikatu w formie papierowej wraz z oprawą jest bezpłatne.

 3. Wydanie Certyfikatu w wersji elektronicznej (logotypy) jest bezpłatne.

 4. Telefoniczne potwierdzenie przez BOK (biuro obsługi klienta) uczestnictwa w programie oraz rekomendacja współpracy z firmą (uczestnikiem) jest bezpłatne.

 5. Wydanie rekomendacji pisemnej dla uczestnika do 2 sztuk w ciągu trwania umowy jest bezpłatne. Kolejna następna rekomendacja wynosi 49 PLN + VAT

 6. Wizualizacja firmy Uczestnika w katalogu Programu SUPER FIRMA jest bezpłatna.

 7. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w Programie w trakcie jego trwania lub zostanie rozwiązana umowa z Uczestnikiem z przyczyn omówionych w Regulaminie, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

 

 

§5

Certyfikacja

 

 1. Organizator przeprowadza proces wraz z Komisją Certyfikacyjną w następujących etapach:

  1. Weryfikacja nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,

  2. Weryfikacja w dostępnych wybranych bazach dłużników oraz na giełdach wierzytelności,

  3. Weryfikacja nienagannej opinii wśród Kontrahentów,

  4. Zbadanie Wnioskodawcy za pomocą dostępnych kanałów informacyjnych o jego wiarygodności, rzetelności oraz uczciwości,

  5. Sprawdzenie Wnioskodawcy w autorskim programie komputerowym stworzonym na potrzeby procesu weryfikacji. Zasady funkcjonowania programu oraz informacji, które są pozyskiwane za jego pomocą należą bezpośrednio do Organizatora i  objęte tajemnicą handlową. Organizator tym samym oświadcza, iż dane są zabezpieczone z najwyższą starannością, wykorzystywana jest w tym celu technologia szyfrująca. Organizator staje się tym samym administratorem wszystkich danych.

  6. Wnioskodawca, który przejdzie pozytywnie proces certyfikacji zostanie poinformowany drogą elektroniczną o wyniku procesu w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, zaakceptowania regulaminu oraz wniesienia opłat omówionych w §4.

 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie przejdzie procesu certyfikacji z wynikiem pozytywnym nie otrzymuje Certyfikatu SUPER FIRMA Godna Polecenia jednak zachowuje prawo do korzystania z wszystkich pozostałych atutów (praw i obowiązków Uczestnika) wynikających z przynależności do Programu przez okres 12 miesięcy.

 3. Wnioskodawca, który nie otrzyma Certyfikatu SUPER FIRMA Godna Polecenia zostanie poinformowany o negatywnej decyzji Komisji tym samym zachowując prawo do odwołania się od niej i złożenia stosownych wyjaśnień w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia wysłania informacji.

 4. Wnioskodawca, który ponownie będzie chciał przystąpić do Programu oraz procesu certyfikacji po otrzymaniu ostatecznej decyzji negatywnej wydanej przez Komisje, będzie mógł to uczynić po 12 miesiącach od daty wydania decyzji.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do Programu bez podania przyczyn (zwłaszcza przy powzięciu negatywnych informacji nt. Wnioskodawcy). W takim przypadku zostanie dokonany zwrot wniesionych opłat pomniejszony o zryczałtowaną kwotę 100zł (sto złotych) + VAT.

 

 

§6

Pakiet zawarty w Certyfikacie SUPER FIRMA Godna Polecenia

 

Przystępując do Programu oraz przechodząc pozytywnie Certyfikację, Uczestnik otrzymuje:

 • Certyfikat w formie papierowej w oprawie,

 • Certyfikat w wersji elektronicznej, logo do posługiwania się na stronie www, fakturach, stopce e-mail,

 • Wizualizację swojej firmy w katalogu Programu SUPER FIRMA, Uczestnik na potrzeby promocji swojej firmy może przesłać na adres kontakt@superfirmapl.pl informacje o firmie, logo i zdjęcia, które mogą zostać wykorzystane do promowania firmy Uczestnika po przez oficjalne kanały Organizatora w mediach społecznościowych oraz katalogu Programu SUPER FIRMA.

 • Możliwość weryfikacji telefonicznej przez kontrahentów i klientów,

 • Możliwość wystawienia rekomendacji w formie pisemnej (1-a sztuka bezpłatnie w ciągu 12-u miesięcy trwania umowy),

 • Możliwość brania udziału w eventach, imprezach i konferencjach przygotowywanych przez Organizatora,

 • Dostęp do grupy zakupowej organizowanej przez Organizatora Programu oraz podmiotów współpracujących oferujących specjalne zniżki lub promocje dla Uczestników,

 • Możliwość brania udziału w specjalnych akcjach promocyjnych przeznaczonych specjalnie dla Uczestników organizowanych przez Organizatora, podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym szczególnie przez Uczestników Programu SUPER FIRMA.

 

 

§7

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator udziela Certyfikowanemu Uczestnikowi pełnomocnictwo na okres trwania umowy na publikację i reklamowanie informacji o swojej wiarygodności, rzetelności oraz solidności potwierdzonej Certyfikatem wydanym przez Organizatora w środkach masowego przekazu oraz za pomocą wszelkich innych dostępnych form reklamowych,

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O wszystkich zmianach Uczestnik programu zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Na zaakceptowanie zmian w regulaminie zostaje wyznaczony czas 7 dni roboczych, brak informacji zwrotnej od Uczestnika programu jest jednoznaczne z akceptacją nowych zapisów,

 3. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie i treści regulaminu będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora,

 4. Wnioskodawca, aplikując do procesu certyfikacyjnego oraz udziału w Programie SUPER FIRMA oświadcza, że rozumie zapisy niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia. W przypadku jakichkolwiek pytań co do treści niniejszego regulaminu Wnioskodawcy przysługuje prawo ich zadania przed złożeniem aplikacji.

 

Treść niniejszego regulaminu jest własnością firmy One Man Business Solutions. Niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie lub wykorzystywanie całości tekstu lub jego części w celach komercyjnych jest zabronione. Dziękujemy.

 

Organizator

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

© One Man Business Solutions 2018/2019