Obowiązek informacyjny.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), One Man Business Solutions Jacek Jóźwiak (dalej Organizator) informuje, że:

 

 

 1. Państwa dane osobowe, tj. osób prowadzących działalność gospodarczą w każdej formie prawnej lub zarządzające nimi lub osoby wyznaczone do kontaktu, obejmują wszelkie informacje udostępnione Organizatorowi przez Państwo w celu zawarcia i realizacji umowy na realizację audytu/audytów przedsiębiorstwa oraz uczestnictwa w Zrzeszeniu Przedsiębiorców, a w szczególności jego dane identyfikacyjne, kontaktowe, informacje dotyczące branży, prowadzonej działalności, informacje dotyczące rozliczeń finansowych, treść prowadzonej korespondencji i utrwalonych rozmów telefonicznych. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji ww. umów. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. umów.

 2. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych firmy w rozumieniu przepisów RODO jest One Man Business Solutions Jacek Jóźwiak z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa. Z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@superfirmapl.pl.

 3. Organizator przetwarza Państwa dane w celu:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obsługi Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,

 2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych tytułem realizacji umowy, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz obowiązków prawnych Organizatora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 3. w celu realizacji działań marketingowych Organizatora w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami Państwa woli dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Organizatorowi w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez Klienta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. w celu realizacji obowiązków prawnych Organizatora wobec Państwa określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są użytkownicy serwisów internetowych Organizatora, a także w razie potrzeby podmioty zajmujące się dochodzeniem należności i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnicy. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych.

 2. Państwa dane są przetwarzane i przechowywane przez okres realizacji Umowy, a po jej wygaśnięciu do końca roku kalendarzowego, w którym wygasa umowa, a następnie przez okres 5 lat lub w przypadku wystąpienia roszczeń na tle realizacji Umowy do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia bądź rozstrzygnięcia na drodze prawnej.

 3. Mają Państwo prawo żądania od Organizatora dostępu do danych, które ich dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora: iod@superfirmapl.pl.

 5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

Organizatorem Programu SUPER FIRMA jest:

One Man Business Solutions

ul. Szczęśliwicka 35/47, 02-353 Warszawa

NIP: 5261517101

tel: +48 513 013 530

e-mail: kontakt@superfirmapl.pl

© One Man Business Solutions 2018/2019